[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/fin/ - Finland

From the people who brought you Linux and Nokia...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1580821097613.png (972.18 KB, 2133x2277, nord-chan band.png)

46ebe No.170

Niille jotka ei tienny, täällä tarvittais suomalaista modia. Itse en ala tähän hommaan ryhtymään, mutta jos joitakin teistä kiinnostais, niin voi pistää vaan nootille sähköpostia.

https://nordchan.net/all/res/3136.html
tossa on toi lanka mistä näette lisätietoja.

ccb8e No.171

Uusi sähköpostiosoite on takethatofftheinternet (@) gmail (dottu) com

59b92 No.173

File: 1581180161421.mp4 (160.17 KB, 230x220, buljupizza.mp4)

ei ehdi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]