[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/fin/ - Finland

From the people who brought you Linux and Nokia...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1582877224018.jpg (67.46 KB, 622x820, d1ba3428.jpg)

88506 No.182

Joko ootte tutustuneet vilke app:iin? Jos harrastat nofappeningia niin älä mene! K18

1dc38 No.183

Voisitteko te kenties valaista meitä asiasta suuremmin tietämättömiä hieman lisää?

3de9d No.184

>>183
Laitat kookkeliin vilke app ja eka linkki haussa

eba99 No.202
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]