[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/pol/ - Politically Incorrect

Scandinavian & International Politics
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577559074823.jpg (6.67 KB, 206x207, Lådan.jpg)

416b6 No.184[View All]

Detta är en svensk tråd.
87 posts and 21 image replies omitted. Click reply to view.

776a0 No.648

>>637
>Sobibor
>transit camp

The truth is antisemitic. Delete this now.

4babe No.651

How did he get gassesd? There were no "ga chambers" at Bergen-Belsen; that's why the tyhpus epidemic was so bad there.
It wasn't orginally built for civilians, it was for Russians who didn't have a typhus outbreak at the time.
"Although Bergen-Belsen contained no gas chambers (see delousing chambers)" - Brittanica
A simple Jewgle search uncovers this.

b0927 No.657

>>637
>Sobibor
>transit camp

60b80 No.658

>>637
Never forget the 900 billions.

9eb69 No.659

>>658
800 000 trillions.

3132a No.660

>>659
534 googolplex.

62c04 No.663

>>660
20 quadrillions.

ad143 No.664

>>637
This is why you should never trust Jews.

416b6 No.676

File: 1583050292218-0.png (23.98 KB, 626x705, 1582666505455.png)

File: 1583050292218-1.webm (1003.54 KB, 288x360, Arabic cancer.webm)

File: 1583050292218-2.mp4 (2.96 MB, 854x480, With Jews you lose.mp4)


91453 No.680

>>676
Ut med alla araber. Förbjud Islam.

2accc No.681

>>680
Håller med.

95227 No.682

>>676
Muslimer är sannerligen fredliga. Könsord och hotelser.

e5bff No.686

>>680
Utvis jødene.

bca79 No.687

Ooga booga.

0f433 No.688

>>687
True eloquence.

bca79 No.689

>>688
You mean true gibberish.

0f433 No.690

>>689
Yeah.

416b6 No.737

File: 1583663114721-0.jpg (60.59 KB, 395x450, 1581421453282.jpg)

File: 1583663114721-1.mp4 (2.45 MB, 640x360, It was real in my mind.mp4)

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8077785/Nazi-photo-album-HUMAN-SKIN-death-camp-victim-discovered.html
>Nazi photo album made from HUMAN SKIN of a death camp victim is discovered after collector noticed book cover had 'a tattoo, human hair and bad smell'

7c9ea No.738

File: 1583680927557.jpg (1.08 MB, 4960x7016, trådpartiet plansh 19.jpg)

rösta rätt 2022
rösta TP

7d87e No.740

>>737
https://avalon.law.yale.edu/imt/01-11-46.asp
>It was common practice to remove the skin from dead prisoners. I was commanded to do this on many occasions. Dr. Rascher and Dr. Wolter in particular asked for 'this human skin from human backs and chests. It was chemically treated and placed in the sun to dry. After that it was cut into various sizes for use as saddles, riding breeches, gloves, house slippers, and ladies' handbags. Tattooed skin was especially valued by SS men. Russians, Poles, and other inmates were used in this way, but it was forbidden to cut out the skin of a German. This skin had to be from healthy prisoners and free from defects. Sometimes we did not have enough bodies with good skin and Rascher would say, 'All right, you will get the bodies.'

Föremål av människohud är förmodligen den äldsta Förintelselögnen som uppdagats. Att de försöker vidmakthålla den är ett tecken på hur fjantig Förintelsen är. Allt är mer eller mindre konstgjort och förfalskat.

776a0 No.743

>>740
Förintelsen är löjlig.

b0927 No.748

>>737
>Buchenwald
>"death camp"

Skrattretande.

60b80 No.753

>>748
Det fanns inga dödsläger.

96c62 No.756

>>738
är det inte ganska autistiskt att sprida /int/ memer hit?

7c9ea No.763

>>756
bryr mig inte

96c62 No.765

>>763
lite cancer

7c9ea No.766

>>765
äru bög eller

96c62 No.767

>>766
Nej men du är

3132a No.774

>>740
Jag har lampor utav judehud.

ad143 No.786

>>740
>house slippers

lol

441e8 No.787

>>786
The Holocaust is laughable.

dd818 No.815

File: 1584283232825-0.png (508.19 KB, 1102x574, Geheime Recihssache.png)

File: 1584283232825-1.gif (102.2 KB, 500x522, support israel.gif)

File: 1584283232825-2.png (97.03 KB, 500x408, oy vey.png)

File: 1584283232825-3.jpg (333.19 KB, 982x1024, 6 000 000 trillion billion….jpg)

>>753
>Det fanns inga dödsläger.

Det stämmer. Allt är bara hörsägen och amsagor.

http://nuremberg.law.harvard.edu/documents/5331-report-to-himmler-on-the-results?q=evidence:%22NO-57%22#p.1
>Die gesamte Aktion Reinhardt zerfällt in 4 Giebete:
>A) die Aussiedlung selbst
>B) die Verwertung der Arbeitskraft
>C) die Sachverwertung
>D) die Einbringung verborgener Werte und Immobilien

Hela Åtgärd Reinhardt är fördelat inom 4 områden:
A) Omförflyttningen självt
B) Utnyttjandet av manskap
C) Utnyttjandet av varor
D) Avkrävandet av dolda tillgångar och egendom

Vad som är väldigt egendomligt är att tyskarna valde att utfärda detta påbud som en "Geheime Reichssache" (hemlig riksangelägenhet). Med andra ord så är det märkligt att trots alla påståenden om den lönnligen genomförda förgörelsen av judarna i alla dessa läger (Sobibor, Treblinka och Belzec) så står det ingenting om det överhuvudtaget i deras egna skrivelser. Att öka dödligheten i lägren är motsatsen till att tillgodose samtliga vapentillverkares behov.

b3753 No.816

>>815
Lita aldrig på judar.

db37d No.821

>>816
Aldrig någonsin skall man lita på judar.

2accc No.828

>>815
Vem kunde tro att alla dessa "dödsläger" egentligen var arbetsläger.

95227 No.829

>>828
Judarna. De ljuger om allting.

47578 No.832


f52d9 No.833

>>815
Verkar som att Förintelsen är grovt överdriven.

b0927 No.842

>>833
>grovt överdriven

Nej, 689 095 miljarder judar dog.

9eb69 No.847

>>842
Det var en miljard miljarder.

89f62 No.849

>>847
80 miljarders miljarder.

ad143 No.850

>>815
>Geheime Reichssache

Oy vey.

b3753 No.865

>>850
Oy gevalt.

db37d No.867

>>850
Did you know that the Holocaust was so horrible that Jews even die of it retroactively today? 6 billions every second.

91453 No.869

>>867
Ghastly, indeed.

2accc No.870

>>867
900 trillions every second, actually.

95227 No.872

>>870
340 quadrillions every second.

c4dea No.875

>>872
8954 googolplex.

47578 No.876

>>875
A thousand octillions.

964bf No.882

>>876
932 septillions.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]