[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/pol/ - Politically Incorrect

Scandinavian & International Politics
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1581457820699.png (629.21 KB, 757x427, SAS.PNG)

50768 No.547

Stolt av våre land

11bd9 No.548

De norske konfirmationsuniformer er så søde.

2b2d9 No.550

wtf jag hatar det här

2b2d9 No.551

File: 1581493506634.jpg (183.58 KB, 1000x1000, flybiljetter.jpg)


2b2d9 No.563

File: 1581587064926.jpg (120.32 KB, 587x856, zzzzzz.jpg)


2b2d9 No.567

File: 1581668266412.jpg (181.58 KB, 1000x850, FAS.jpg)


bc79b No.569

Totalt mærkelig reklame, lavet af et firma der hylder at være "collaborator".
Når nu de er så ivrige at fortælle om alt det der er kommet til Skandinavien ude fra den store verden. Så er det kraftstejlme mystisk at der intet bliver nævnt om bombe andgreb, gruppevoldtægt, ildspåsættelser (især af biler), æres drab, pædofil flerkoneri, massivt socialt bedrageri, bare for at nævne nogle få at de ting de glemte.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]