[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/pol/ - Politically Incorrect

Scandinavian & International Politics
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1583965776602.jpg (33.08 KB, 940x564, title-mangler.jpg)

b2350 No.769

Danmark er i ekstrem undtagelsestilstand. Alle ikke-kritiske offentlige organer er lukket.

Jeg er bange venner.

010f5 No.770

>>769
Det skal nok gå. Du har preppet ikke?

2fcd7 No.771

>>770
Ville ønske at jeg havde preppet. Havde aldrig troet at det ville sprede sig så hurtigt i Danmark

12f60 No.772

File: 1583968195990.jpg (96.28 KB, 640x905, 1537174437878.jpg)

>>769
jeg er bare glad for at jeg kan være en NEET i et godt stykke tid desu, selvom det nok betyder at der er mere pres på når de åbner op igen, også nice reddit spacing

0944a No.773

File: 1583999855632.jpg (50.49 KB, 1024x768, jrsbekxaroxa3r7wxvfc.jpg)

>dkn jag har preppat[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]