[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[1] [2] [3] [4] [5] Next | Catalog

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577463244946.gif (2.75 MB, 250x413, spidergirl.gif)

3a510 No.21[Reply]

>foreslog at jeg ville hjælpe en ven med at gøre rent i hans lejlighed
jeg tror ikke han var særligt fornøjet for forslaget
gjorde jeg noget forkert?
5 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

3a510 No.41


>>25
tak svensker

338a7 No.52

>>26
vad annars är vänner för om de inte kan ställa upp när man behöver dem

3a510 No.64

Jeg fik med ham om det. Han var sur, men nu er vi på god fod igen.

3a510 No.65

>>64
*fik talt med ham om det

d38fe No.66

>>21
Han är otacksam. Du måste dräpa honom nu mandFile: 1577471767658.jpg (94.89 KB, 640x640, 1463279313014.jpg)

fb628 No.39[Reply]

doge er tiårets meme

e8999 No.40

File: 1577472912110.jpg (90.47 KB, 1000x688, photo-1547511778-db69b35bd….jpg)

>>39
hva med froge?File: 1577435247267.jpg (147.61 KB, 1080x1350, 9746b32d9d6d3b46a1c1b7fc38….jpg)

df3f6 No.2[Reply]

Vacker barnflicka 2 get

7b57d No.3

>Skandiboard
>Første post er f*nland

Man kan ikke undslippe dem.
Hvorfor kan finnere snakke svensk? Jeg er forvirret..

0e8d6 No.10

>>3
De lär sig svenska i skolan och har en minoritet på ca 5% av svensktalande i landet.

3a1ae No.31

File: 1577466575843.jpg (88.64 KB, 736x736, 9734beadad8f1cad0b988aad66….jpg)

Jag försökte bara almänbilda er. Alla kultiverade brädor har barnflickor.File: 1577437676908.png (258.38 KB, 800x450, megumin4.png)

0484d No.4[Reply]

>>>4
Kolla va frän jag är

Också, finnar är äckliga och bör bannlysas
1 post omitted. Click reply to view.

7323d No.6

>>5
Godt gået Sven :^)

0484d No.7

>man kan inte framtidsbreva
Nu känner jag mig ännu dummare

d6775 No.9

f1 pin

1d3dc No.11

>>4
>Också, finnar är äckliga och bör bannlysas
bög

0484d No.14

>>11
Bort från vårt bräde din pestFile: 1577448895003.jpg (1.42 MB, 1764x1420, 1571549569185.jpg)

57ab7 No.12[Reply]

Brever i det beste brettet

0a2f3 No.13

Samme! Har det været en god jul?File: 1577439260394.jpg (22.38 KB, 848x480, 1570389958263.jpg)

cfe69 No.8[Reply]

häng er


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] Next | Catalog
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]