[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577461592462.jpg (64.46 KB, 500x513, original.jpg)

58e6c No.18

reinsdyr, de er kule de

0034a No.20

File: 1577461882590.jpg (33.82 KB, 748x421, 254141-k-on-screenshots-hi….jpg)

De er gode at jage :^)

94580 No.373

jeg tror stadig ikke på rensdyr, de er fantasi dyr ligsom enhjørningen.

0de32 No.374

>>20
men man får inte jaga renar :P

6e1db No.375

>>18
>>20
vackra tjejer :)

23202 No.409

jeg elsker reinsdyr :3[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]