[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1579977845354.png (2.23 KB, 1280x969, 1280px-Flag_of_Denmark.svg.png)

0a125 No.260

Hvordan lærer man Dansk?

f406d No.261

Er det ikke en del af skoleskemaet i Island at lære dansk?

25feb No.262

Ved at læse Anders And blade.

d8451 No.361

File: 1580753191441.jpg (30.47 KB, 519x522, DBnnIHxVYAAPzsn.jpg)

>>262
vitterligt dette

7c8f3 No.399

>>361
ad sikke et grimt billede

5f283 No.400

titta på den här prisvinnande danska filmen

6db6a No.401

>>361
Hvor har du fået dette billede af mig fra?

5f283 No.402


0da80 No.431

>>260
Først skal man brække tungen tre forskellige steder - derefter skal man drikke en halv flaske snaps og sidenhen spise rugbrød til alt.
Så kører resten af sig selv.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]