[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1580276483278.jpeg (34.98 KB, 495x362, db4.jpeg)

cddac No.321

varför har allt fler svenskar börjat säga "vanskligt" nu för tiden?
ser och hör det överallt, i tal och skrift, i tv och i verkliga livet.
hallå!!!. vi har redan ett ord för "vanskligt"!!!…det heter SVÅRT.
lär er svenska för helvete.

10cef No.323

jag har inte hört det

c4243 No.371

baserade H Ö G K U L T U R svenskar[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]