[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1580947382640.png (34.78 KB, 500x401, based.png)

667a0 No.387

how difficult is swedish to learn for someone who speaks english and german?
to keep this within the rules: snus(Læs reglerne, angloid. Midlertidigt mute.)

b679e No.388

Bög

e09b8 No.389

learning is probably easy but mastering it isn't

a9e13 No.395

>Læs reglerne, angloid.
Raseret og bødpillet lole

adc95 No.398

File: 1581037398794.png (61.59 KB, 768x432, language-difficulty-map.png)

Meget let, de skandinaviske sprog har haft meget tysk indflydelse i deres ordforråd, og de er alle niveau 1-sprog for en engelsktalende.

At lære tysk har hjulpet mig til at forstå dansk for eksempel.

ff913 No.404

Pikken min er hard ; )[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]