[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1582667417200.png (135.11 KB, 1236x1294, phant.png)

d6f64 No.427

Hvorfor er det skandinaviske internet så dødt?
Jeg regner med at denne hjemmeside blev lavet af en der har det på samme måde som jeg selv har, men så kan man jo se at der også er ret dødt her. Hvad kan man gøre ved det?

07d68 No.428

>Jeg regner med at denne hjemmeside blev lavet af en der har det på samme måde som jeg selv har

Nailed it.

6041e No.429

Det er vel bare så'n at vi ikke er helt så mange millioner some de store internationale fora.
Så tingene kører ikke så hurtigt her…
Men det er jo okay, vi hygger i et slattent tempo og snakker marinerede sild og snaps.
Og så er vi lykkeligt befriede for den forpulede captcha der synes at forplumre internettet.

e6fcf No.432

>>429
fuck captcha amen[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]