[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]

/skandi/ - Skandinavien

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Big updates coming soon. Follow on Twitter!
/v/ added as a trial board!

File: 1577923370434.gif (27 KB, 500x273, nato.gif)

f8a96 No.89

hvordan stopper vi USA?

d94c0 No.90

>gå ur NATO
>skapa Nordisk stridsallians likt den Sverige+Finland har
>behandla amerikaner som skit
>isolera oss från dem förutom när det gäller handelsavtal
Vi kan inte stoppa dem men vi kan isolera oss från dem. Det är upp till någon annan att stoppa dem

f8a96 No.93

>>90
baseret

57a3e No.110

Lämna NATO

57a3e No.111

Lämna NATO såklart.

d23c1 No.147

>>90
Baserat

Norrmän och danskar är välkommna att gå ur ZOG-alliansen när de vill. Vi kommer att välkommna er med öppna armar ;)

10763 No.370

federerat EU

64601 No.390

Kaste dem ud frå Europa og de spørgsmålet er død. De vil kæmpe i en civilkrig, over våben.
Forene Skandinavien (IKKE de Norden) for en potentiel Rysk angreb.

831d7 No.406

File: 1581993698583.jpg (43.94 KB, 720x486, EFXna-HU0AEOg-J.jpg)

>>89
det er ingen måte å stoppe retards med pistoler

1deaf No.407

ikke behov - bare stopp Isreal
: ^ )[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ all / pol / v ] [ skandi / fin ] [ meta ]